home

ติดตั้งป้ายแนะนำแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 18:15

ตรวจติดตามงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำงหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 13:45

การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (งานซ่อมผิวจราจร) สาย สฎ.3012 แยก ทล.401–บ้านวังหวาย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 13:45

การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (งานซ่อมผิวจราจร) สาย สฎ.3012 แยก ทล.401–บ้านวังหวาย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 13:30

การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (งานซ่อมผิวจราจร) สาย สฎ.2007 แยก ทล.41–บ้านบางใบไม้ อำเภอท่าฉาง,พุนพิน,เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 13:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักโครงการถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดชุมพร (ตอน 4) ต.คันธุลี

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 18:04

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44- ทางหลวงหมายเลข 4199 อำเภอเคียนซา จ.สฎ.

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 18:12

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:25

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สฎ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านบางพระ/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX) อำเภอพุนพิน, คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:33

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สฎ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านเขาหัวช้าง/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:29

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สฎ.6019 บ้านกะเปา-บ้านถ้ำผึ้ง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX) อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:25

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สฎ.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านจันทรโคตร อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:22

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 -บ้านกอไพล อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:16

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สฎ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านบางสาร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 17:58

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.4009 -บ.ห้วยทรายขาว อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 17:39

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ก.พ. 2560 17:00

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 ม.ค. 2560 14:00

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

วันที่ : 25 ก.ย. 2559 11:45

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 16:00

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 12:00

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 21 ส.ค. 2558 11:45

เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน (การระวังชี้แนวเขตทางหลวง)

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 14:45

logo
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวงชนบทภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 11:00

ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน(ผลกระทบของประชาชนจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้างทาง)

วันที่ : 27 ก.ค. 2558 09:30

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. ขทช.สฎ.ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 13 ก.ค. 2558 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home